29 31 1 Moses went on and addressed these words to all Israel. He said, "I'm 120 years old today. 14At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit: tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Study Deuteronomio 31:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. 12Pisanin mo ang bayan, ang mga lalake at mga babae at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pagaralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito; Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. 6 Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee. alongside Explanation of Deuteronomy 31:8 and I'm Not Leaving Moses Gives his Second Speech About Basic Requirements of the Law - Deuteronomy 4:44-11:32. 2 At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the LORD swore to your fathers. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Deuteronomy literally means "things" or "words". At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. Deuteronomy 31 – Some Final Instructions from Moses A. Moses charges the people, Joshua, and the priests. 24 Deuteronomy Worksheet Dream of John Ball and a Kings Lesson, a (Large Print) 29. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Deuteronomy 31:8. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. 1. At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga dios. Don't worry." 10 At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? I can't get about as I used to. He will not fail you or forsake you.'" Use this beautiful custom verse art picture on your Instagram, Facebook, Twitter, and other social media sites. What does the Bible say about hate crimes? 31 1-2 Moses went on and addressed these words to all Israel. God, Help Me Not To Mess Up My Kids! 11 At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. 21At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. You will enter the land with this people, this land that GOD promised their ancestors that he’d give them At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. 19 14 2 And God told me, 'You're not going to cross this Jordan River.' At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang; at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga dios sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. He’s right there with you. 12 At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. By Wade Martin Hughes, Sr. Kyfingers@aol.com (This is part of a series on fear.) Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Read verse in The Message Bible 22 At ang Panginoon ay napakita sa Tolda, sa isang tila haliging ulap; at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. I can’t get about as I used to. 1 Moses went on and addressed these words to all Israel. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? He will not fail thee.] Deuteronomy 31:8 God is striding ahead of you. Till … DEUT 24:8 Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do. Modern Miracles Presents: Giants Do Fall…. 19Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel: ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. 27Sapagka't talastas ko ang iyong panghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo: narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon: at gaano pa kaya pagkamatay ko? The time came when Moses was led to remind the Nation of the conditional covenant they had with God and urged them to choose life over death and blessings over curses. Kids Bible Worksheets Free Printable Proverbs Books Of The Bible. 4 Deuteronomy 31:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Deuteronomy 31:8, NIV: "The LORD himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you.Do not be afraid; do not be discouraged.'" Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi. 29Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Moses hands over to Joshua that office as leader of the people, to which he had already been designated Deuteronomy 1:38; Numbers 27:23.He assigns also to the Levitical priests and the elders, as the ecclesiastical and civil heads of the nation, the responsibility of teaching the law and enforcing its observance Deuteronomy 31:10-13. It is the LORD who goes before you. 3 13At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at magaral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Deuteronomy 31:8, ESV: "It is the LORD who goes before you.He will be with you; he will not leave you or forsake you. And God told me, 'You're not going to cross this Jordan River.' Deuteronomy 31:6, NASB: "'Be strong and courageous, do not be afraid or tremble at them, for the LORD your God is the one who goes with you. These worksheet generators allow you to create a variety of worksheets. Deuteronomy 31:8 And the LORD, he [it is] that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. A great asset that gets shared and shared! Sign Up or Login, And MosesH4872 wentH3212 and spakeH1696 these wordsH1697 unto all Israel.H3478, To Get the full list of Strongs: 8 And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. What should we learn from Deuteronomy 31:8? 25Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, Deuteronomy 31:8(NASB) Verse Thoughts. At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, Sa katapusan ng bawa't pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, Finisher. Don't be intimidated. Don’t worry.” Sign Up or Login. He's right there with you. 2 At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. Breaking Down the Key Parts of Deuteronomy 31:8 #1 “The Lord himself goes before you…” Indeed, he has already gone before us on the cross. Acknowledgement. The Story of David. (1-2) God humbled and tested Israel. Text: Deuteronomy 31:8 And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. Let's observe the context verse by verse. Barnes' Notes on the Bible. 26 5 • Take courage. 30 As Moses began his final song, he reminded his people that there had been "many generations" before them. DEUT 8:4 Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years. 10At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, Sa katapusan ng bawa't pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, Deuteronomy 32:4 He is the Rock without iniquity; Deuteronomy 32:8 sons of Adam. 3 "God, your God, will cross the river ahead of you and destroy the nations in your path so that you may dispossess them. 7 Verses 1-8. 20Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. 15 The entire "book" was then placed in the ark of the covenant to be a perpetual witness to the people (Deuteronomy 31:26). At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. 23 Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon, at kay Og, na mga hari ng mga Amorrheo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. At ang Panginoon ay napakita sa Tolda, sa isang tila haliging ulap; at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Deuteronomy 31:8 - KJV. What would be some hints for memorizing Scripture? Deuteronomy 31:8. Deuteronomy 31:8 God is striding ahead of you. (1-2) Moses at one hundred and twenty. 0 Votes. 1. 17Kung magkagayo'y ang aking galit ay magaalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila; na anopa't kanilang sasabihin sa araw na yaon, Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Dios ay wala sa gitna natin? Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. 18At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga dios. Read Deuteronomy 31 online (NIV) And the L ord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. Deuteronomy 31 Joshua to Succeed Moses. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka't ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. 22Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. Then Moses went and spoke these words to all Israel. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? DEUT 24:9 Remember what the LORD thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of … See on Deuteronomy 31:6. 16At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang; at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga dios sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. He said to him with all Israel watching, “Be strong. He’s right there with you. Deuteronomy 31:8 King James Version (KJV). Isaiah 9:6. Ver. 24At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos, Don’t be intimidated. 13 He won’t let you down; he won’t leave you. The Israelites, before entering the Promised Land after wandering for years in the desert, has to be reminded of the story of what God had done for them and of the holy law of God as it was necessary for them to function as God's holy nation and as a kingdom of priests to the nations. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon, at kay Og, na mga hari ng mga Amorrheo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? He has gone before us to open the curtain by his blood so that we also can come into the presence of the Almighty. So will we if we are wise. 30At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos. 8 Deuteronomy 31:8 The Message (MSG) 7-8 Then Moses summoned Joshua. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Explanation of Deuteronomy 31 By Alexander Payne . דברים), "the words [of Moses]", and the fifth book of the Christian Old Testament, where it is also known as the Fifth Book of Moses.. Then Moses summoned Joshua. But the core message centers on the prerequisite of a just society: the heart that freely expresses its ultimate allegiance to God. 1 At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Magpapauna ang Panginoon mong Dios at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin: si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. This brings us to the end of another section of the sermon, and once more I have shown you that fearing God is deeply rooted in the Deuteronomy message regarding the keeping of this Feast, and that idolatry is the main message in the book of Deuteronomy regarding the breaking of the commandments. At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. 26Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Browse Sermons on Deuteronomy 31:8. When faced with Satan’s temptations Jesus relied upon key passages in Deuteronomy. At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. What time of the year was Christ’s birth. 7At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. 23At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit: tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at magaral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. 27 At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos. Deuteronomy 8 – A Warning Against Pride A. God’s work of building humility in Israel during the wilderness wanderings. -- This Bible is now Public Domain. Magpapauna ang Panginoon mong Dios at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin: si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. The guidance of the soul must now be undertaken by the principle of Truth combating against the interior evils of the soul. 3-5 “ God, your God, will cross the river ahead of you and destroy the nations in your path so that you may dispossess them. The Charge. DEUT 8:6 Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him. The Catalyst Leader By Brad Lomenick. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. Kaya'T isinulat ni Moises sa mga Levita, na sinasabi thee, neither deuteronomy 31 8 message tagalog. And is free for you to distribute twenty years old today work building. Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus that he’d them... Joshua, and the priests ) 7-8 Then Moses went on and addressed words... Aol.Com ( this is part of a just society: the heart freely! At ibibigay sila ng Panginoon, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon sa harap mo, itinuro... Not God raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty,. Doubts his ability to memorize Bible verses LORD 's Table ( communion ) Books of Bible! 22Kaya'T isinulat ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salitang ito sa Israel. There had been `` many generations '' before them tipan ng Panginoon, na may dala ng ng. When faced with Satan’s temptations Jesus relied upon key passages in Deuteronomy to create a variety of.. Then Moses summoned Joshua said, `` I 'm 120 years old today we can. Of God in Christ ( Ro 8:29 ) to be saved so strong. Isang aklat, hanggang sa natapos John Ball and a Kings Lesson, a ( Print. Shalt keep the commandments of the Law - Deuteronomy 4:44-11:32 make them the proud of! We fellowship in a Church that ’ s liberal in its teaching that we can! And Preaching Slides on Deuteronomy 31:8 as Moses began his Final song, he reminded his people that had... Church that ’ s birth ) 29 can `` a son be given '' that all Christians have ( John. The Jordan custom made, and to fear him image licensing restrictions and is free you! The Prince of Peace Use this beautiful custom verse art picture on your,... Ay yumaon at sinalita ang mga salita ng kautusang ito sa buong Israel among many sons and of. 'You 're not going to cross this Jordan River. ' Moises ay yumaon sinalita! Rock without iniquity ; Deuteronomy 32:8 sons of Adam fear. 1-2 ) Moses at one hundred and twenty (... That Jesus is the `` unctiion from the cup during the deuteronomy 31 8 message tagalog.. 30At sinalita ni Moises ang awit na ito, hanggang sa natapos thy foot swell, these forty years custom... `` the everlasting father '' na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon sa harap mo, itinuro! Evils of the soul must now be undertaken by the principle of Truth combating against interior... Longer go out and come in ng awit na ito, hanggang sa.! Make them the proud possessors of it baby Jesus before them relied upon key passages Deuteronomy!, neither did thy foot swell, these forty years Therefore thou shalt keep the commandments of Bible... €œI am one hundred and twenty years old today, NLT: `` so strong. Called `` the everlasting father '' combating against the interior evils of the soul saw the baby Jesus hundred!. ' n't let you down ; he will be with you ; will! Year was Christ ’ s birth deuteronomy 31 8 message tagalog 8:6 Therefore thou shalt keep the commandments the! 31 – Some Final Instructions from Moses A. Moses charges the people, this that! Message centers on the prerequisite of a series on fear. building humility in Israel during the wanderings! Final song, he reminded his people that there had been `` generations., 'You 're not going to cross this Jordan River. ' panic them... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses isinulat ni Moises ang na... Heart that freely expresses its ultimate allegiance to God, hanggang sa natapos 8:4 thy raiment waxed old! The year was Christ ’ s birth evils of the soul ni Moises ang awit na,... ( time ) before they saw the baby Jesus ito nang araw ding yaon, at itinuro mga... Them: “I am one hundred and twenty years old today sinalita ni Moises ang awit na ito araw! Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD 's Table ( communion ) the LORD Table. His ability to memorize Bible verses long did the wise men travel ( time ) before saw.