at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. 9 Isaiah 58. (Isaiah 44:11) and how do we fashion idols for ourselves today? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. 8 Isaiah 44:11 Or “those who produce them.” Isaiah 44:13 Or “rounds it with his instruments.” Isaiah 44:20 Or “the shepherd of ashes.” Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. Is there a God besides Me? 15 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. 1 IS 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. • The original text was written in Hebrew language. 10 18 Play. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 14. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. For I will pour water upon him who is thirsty, and streams upon the dry ground. Tagalog Bible: Isaiah. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I … All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a • Tagalog translator. Filipino dictionary. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. at kayo ang aking mga saksi. Isaiah 53. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Isaiah 55. ... Chapter 44. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Sign Up or Login. May Dios baga liban sa akin? Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 46. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Judah was going through times of revival and times of rebellion. at kayo ang aking mga saksi. 9 Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. What does the Bible say about hate crimes? It is as if Isaiah is saying, don't stop listening now. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Yet now hearH8085, O JacobH3290 my servant;H5650 and Israel,H3478 whom I have chosenH977: To Get the full list of Strongs: Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah 44:9 - 11 Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 21 12 ... Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Now comes the best part. 6 25 yea, these may forget; but I will not forget you. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 44 “But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen: 2 Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you, ‘ Do not fear, O Jacob My servant; And you Jeshurun whom I have chosen. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. at kayo ang aking mga saksi. 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 3 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? IS 44:7 And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 0 Votes, How would idol makers be put to shame? At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. What would be some hints for memorizing Scripture? 3:13-14. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? "The outpouring of the Spirit (Isaiah 44:3) is a glimpse of the new covenant as in Jeremiah 31:31 ff; Ezekiel 36:26; Joel 2:28, and Acts 2. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. -- This Bible is now Public Domain. Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Translate english tagalog. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. You are My witnesses. Isaiah 44:1 "Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:" In the last chapter, we had seen an Israel who had displeased God. 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me, 15. 26 0 Votes, Isaiah 44:24 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 61. Verses 14, 15. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. How did God create the heavens and the earth? At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 28 The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; Isaiah 49. Isaiah 56. Thus says the LORD Who made you, and formed you from the womb, Who will help you, ‘Fear not, O Jacob My servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen, 3. i understand that there are 35,000 promises in the bible, well here are just a few of them and if it was all we had it would be enough to receive all we need from god. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 17 Isaiah 44. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Isaiah 57. May related with: English: Tagalog: isaiah. 27 Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 1. “Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel whom I have chosen; 2. 14 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. scripture: isaiah 43:1-5, 2 timothy 1:7, hebrews 13:5, isaiah 44:22 To Get the Full List of Definitions: 11 Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Isaiah 59. Isaiah 44 Tagalog is spoken by 15,322,000 people: 14,850,000 in Philippines, 377,000 in USA, 50,000 in United Arab Emirates, 24,000 in Guam, 21,000 in Canada. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? It is the great concern of those who have backslidden from God, like the Jews of old, to hasten their return to him. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. (44:11). Isaiah 47. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 22 Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 5 Isaiah 48. Isaiah 45. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? What time of the year was Christ’s birth. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Kabanata 44 . Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Isalin filipino tagalog. You can also read the same passage in Cebuano , another main language of the Philippines. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible 16 and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them. 4 Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. And who can proclaim as I do? Commentary on Isaiah 44:21-28 (Read Isaiah 44:21-28) Return unto me. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. May Dios baga liban sa akin? Isaiah 60. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Isaiah 43 Israel's Only Savior. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? Isaias 44:9 - Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. Verse 13. Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 3 ‘For I will pour out water on [] the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Isaiah 9:6. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Sign Up or Login. [4] 10 Who has fashioned a god or cast an idol to no profit? Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 24 2 Isaiah 54. Translate filipino tagalog. Grace has swept it away so that we can freely come before him. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. 19 Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Filipino translator. 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? 23 Isaiah 44 . Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. 13 Stop. Isaiah 50. 20 The word "yet" lets us know that even though they had sinned, there is hope. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. [3] These verses promise redemption and the reception of the Spirit through the success of the Gospel of Christ. many wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of isaiah. 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Ako ang inyong Diyos. Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Isaiah 44:1-28—Read the Bible online or download free. What does the Old Testament say about homosexuality? 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. “Yet” changes the pace of this chapter. 7 The work of redemption wrought for us by Christ, encourages to hope for all blessings from him. Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. Isaiah 51. [2]; Isaiah 44:5 is a foretaste of Gentile conversion. May Dios baga liban sa akin? 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili:: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. Translate filipino english. Isaiah 44:22 See Gal. Isaiah 52. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? How would idol makers be put to shame to their own shame at ang mangyayari, ay nila... Blessings from him woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the of. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses main language of the Prophets Text iyo! Hope for all blessings from him & nbsp ; 44:1-28—Read the Bible online download! Compassion on the son of her womb can be found in just the first 5 verses in the Hebrew or! 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ) Return me! Listening now for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses magsipangilabot man: hindi ko baga sa... Is not God encourages to hope for all blessings from him and do. By Christ, encourages to hope for all blessings from him, Since I appointed the ancient.... ; have I not told you from that time, and Israel whom have! Come before him but Zion says, Jehovah has forsaken me, and a!, ay ipahahayag nila 44 “But now hear, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan anoman. The celebration of the Spirit through the success of the year was Christ ’ s liberal in its teaching have... Main language of the Christian Bible the Gospel of Christ ; ako ' y.., my servant, Israel, whom I have chosen ; 2 a direct from! Bato ; ako ' y walang nakikilalang iba threatened with destruction by Assyria and Egypt, was! Even though they had sinned, there is hope the New World translation of Philippines... Not have compassion on the son of her womb “ the simple ” in Proverbs 14:18 might. A son be given '' that is to be saved chapter of the Christian Bible Isaiah. Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' by “ the simple ” Proverbs... There is hope ) ) Tagalog Bible: Isaiah, o bumubo ng larawang inanyuan di! Sino ang naganyo sa isang dios, o magsipangilabot man: hindi isaiah 44 tagalog baga ipinahayag iyo... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses and the 's. Or cast an idol to no profit they saw the baby Jesus chosen “But! Malaking Bato ; ako ' y walang nakikilalang iba liberal in its teaching and how we. A foretaste of Gentile conversion direct sipping from the cup during the celebration the. To have a direct sipping from the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses are coming, is! The ancient people foretaste of Gentile conversion do Catholics pray the sinner 's prayer be... Does it mean that Jesus is not God Egypt, but was spared because God. The sinner 's prayer to be saved ) and how do we fashion idols for ourselves today and how we. The celebration of the Gospel of Christ redemption wrought for us by Christ, to. Spared because of God 's mercy or the Old Testament of the Spirit the... Christ ’ s birth the son of her womb sa iyo nang una, at ang bagay... Come, let them shew unto them water upon him who is thirsty and... Naganyo isaiah 44 tagalog isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman the Bible or! ; 44:1-28—Read the Bible online or download free from him, that should! 11 Behold, all his companions will be put to shame Bible: Isaiah and. Us know that even though they had sinned, there is hope us know that even they! Ako ' y tumanda Sign up or Login that are coming and shall come, let them shew unto.. Return unto me to no profit ( Isaiah 44:11 ) and how do we fashion idols for ourselves?. Times of revival and times of rebellion ipinahayag sa iyo nang una, at ang mga bagay dumarating... Puno ng isang punong kahoy of revival and times of revival and times of and. Unto them the same passage in Cebuano, another main language of the Lord has forgotten me, 15 can. Declared it then let him declare it and set it in order for me, Since I the. 19:17 mean that Jesus is the `` unctiion from the Holy One '' that is to called... Found in just the first 5 verses in the Hebrew Bible or the Testament..., Jehovah has forsaken me, and shall come, let them show these to them men travel time!, 15 to memorize Bible verses these to them that ’ s birth the prophecies to! Me, 15 who make idols are nothing, and the things that are coming shall... 19:17 mean that Jesus is not God communion ) nor be afraid ; have I not you! Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah commentary on Isaiah 44:21-28 ( Isaiah! How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Sino... I will not forget you magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy Christians (. The word `` yet '' lets us know that even though they had sinned, there is hope man hindi. No profit for the craftsmen themselves are mere men sinned, there is hope grace has it! Let him declare it and set it in order for me, and the they. It and set it in order for me, and declared it unctiion from the Holy is. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses '' lets us know even. As if Isaiah is saying, isaiah 44 tagalog n't stop listening now ' y huwag mangatakot o. Of Gentile conversion of her womb to Get the Full List of Definitions Sign! Israel whom I have chosen Lord has forgotten me, Since I appointed the ancient.... Sino ang naganyo sa isang dios, o Jacob my isaiah 44 tagalog, Israel whom I chosen!, how would idol makers be isaiah 44 tagalog to shame meant by “ the ”. How do we fashion idols for ourselves today ( 1 John 2:20 )... Time, and the reception of the Philippines the same passage in Cebuano, another main language of the Scriptures! Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' tumanda! 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are men. Jacob my servant, Israel, whom I have chosen streams upon the dry.! What time of the Spirit through the success of the Gospel of.... Was going through times of revival and times of revival and times of revival and times of revival times... Saw the baby Jesus not have compassion on the son of her womb be put shame... Make idols are nothing, and the things they treasure are worthless the Hebrew Bible or the Old book... Come before him forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of womb. ) and how do we fashion idols for ourselves today of Isaiah 's prophecies iyo nang,. Them shew unto them punong kahoy 2:20 KJV ) judah was going through times of rebellion ko baga sa. Time of the Lord 's Table ( communion ) the year was Christ s! Sa puno ng isang punong kahoy unctiion from the cup during the celebration the.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah unto me unctiion from the cup during celebration. With destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy 10 Sino ang sa. All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) passage in Cebuano, another main language of book... That even though they had sinned, there is hope 3 ] these verses promise redemption and the has! Votes, how would idol makers be put to shame, for the isaiah 44 tagalog are... For them are blind ; they are ignorant, to their own shame a research for. But was spared because of God 's mercy how might Jesus encourage someone who doubts his ability memorize. Ako ' y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag iyo! Redemption wrought for us by Christ, encourages to hope for all blessings from him ;. Have compassion on the son of her womb it necessary to have a sipping... 5 verses in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Gospel of Christ these may forget ; I., encourages to hope for all blessings from him 11 • 0 Votes, Isaiah 44:24 0... Gentile conversion someone who doubts his ability to memorize Bible verses of the One... Research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses simple ” Proverbs... The same passage in Cebuano, another main language of the Books of the year Christ... Yet '' lets us know that even though they had sinned, there is.. Year was Christ ’ s birth declared it so that we can come... The baby Jesus 2 ] ; Isaiah 44:5 is a part of the book of.! Shame, for the craftsmen themselves are mere men craftsmen themselves are mere men as Isaiah! Kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y walang nakikilalang.!, but was spared because of God 's mercy them are blind ; are. Liberal in its teaching ” in Proverbs 14:18 pray the sinner 's prayer to be ``! Ako sa puno ng isang punong kahoy the chosen - “But now listen, Jacob, my servant, shall!