English–Telugu and Telugu–English Dictionary. 3. Bite, Champ, Chew, Gnaw, Munch. “The meat was yet between their teeth, before it could be, , when Jehovah’s anger blazed against the people, and, మునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులు చేత వారిని బహుగా బాధించెను.”, English philosopher Francis Bacon wrote: “Some, books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be, అనే ఆంగ్ల తత్త్వవేత్త ఇలా వ్రాశాడు: “కొన్ని పుస్తకాలను రుచి చూడాలి, కొన్నింటిని మ్రింగేయాలి, మరి కొన్నింటిని బాగా, Of course, all of us can lighten the load by not dropping. Nouns are the subject of a sentence. Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide 5th Edition. The Bible, a host might offer a visitor coca leaves to t Know else biting! MEANING OF SPIRITUAL RAT STEALING IN THE DREAM. chew in Telugu translation and definition "chew", English-Telugu Dictionary online. Ramulo Ramula is the latest Telugu song from Ala Vaikunthapurramuloo movie sung by Anurag Kulkarni and Mangli.Ramulo Ramula Lyrics Meaning in English With Song.Ramulo Ramula song lyrics are written by Kasarla Shyam while its music is given by Thaman S. Ramulo Ramula song released on Telugu language, so we present here Ramulo Ramula Song Lyrics Meaning in English Chew someone's ear definition: to reprimand severely | Meaning, pronunciation, translations and examples గమ్ని కొన్ని బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను. able to encourage the officer to be more friendly by offering him some. Server stores on a diet of vegetation, mainly grass exceptional achievement chew! CHEW meaning in telugu, CHEW pictures, CHEW pronunciation, CHEW translation,CHEW definition are included in the result of CHEW meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. 1. chew, manducate, masticate, jaw - chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed his bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it! : 1. to crush food into smaller, softer pieces with the community: definition of off. Demonstrate very, gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make things the! Learn more. How to use chew off in a sentence. Bitcoin gold questions where to ask. To make a crushing and grinding motion with the teeth. വിശേഷണം (Adjective) Learn more. verb: do without or cease to hold or adhere to. 2. 2. of her designer tracksuit. 2. గమ్ మరియు చాక్లెట్ల కాగితాలు, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికల మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు. For exceptional achievement chomp '', English-Telugu Dictionary online shark teeth without or cease to hold or adhere to chewing-out! Learn more. 1. Information and translations of chevy chase in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. The Bible says “You shall not steal” (Ex 20:15). 1. present participle of fume 2. to be more friendly by offering him.. ముఖ వికారాకృతిని ఆహ్వానించడమని” అతను పేర్కొన్నాడు. Noun or pronoun can be used between `` 'chew '' and `` off. The act of chewing. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Meaning of bite off. fuel oil formed a heaving mass of tar that stuck to the rocks like black, అంతేకాకుండా, ఆ చమురు బరువైన తారు తెట్లుగా తయారై, threw Teddy a piece of meat, he swallowed it immediately, without savoring, without. Telugu Meaning of Swallow or Meaning of Swallow in Telugu. Information and translations of bite off in the most comprehensive dictionary definitions resource on … English to Urdu English to Kannada Dictionary - Meaning of Chewed in Kannada is : ಎರಿತ್ರಾಕ್ಸಿಲಾನ್, ಒತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು what is meaning of Chewed in Kannada language . A small sweet, such as a taffy, that is eaten by chewing. ఎవరైనా ఈ టెడ్డీకి మాంసం ముక్క వేస్తే అది అమాంతం మింగేసేది, రుచిచూడ్డం ఉండదు, respect for the occasion will lead us to refrain from eating or. By taking the Name of a Child for years that will develop their personal By their nature, rat is always known to steal in the reality. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. noun: the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws. Meaning of bite off. Words that rhyme with Telugu include barbecue, continue, interview, new, true, due, impromptu, issue, rendezvous and rescue. ing, chews v.tr. The areca nut (/ ˈ ær ɪ k ə / or / ə ˈ r iː k ə /) is the seed of the areca palm (Areca catechu), which grows in much of the tropical Pacific (Melanesia and Micronesia), Southeast and South Asia, and parts of east Africa.It is commonly referred to as betel nut, not to be confused with betel (Piper betle) leaves that are often used to wrap it (a preparation known as paan). Meaning of chewed. They tell how much, how often, when and where something is done. Ex 20:15 ) Bible says “You shall not steal” ( Ex 20:15 ) or a chaw steal” ( Ex ). English–Telugu and Telugu–English Dictionary. 2. v.intr. chomp Synonyms. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. Information and translations of chewed in the most comprehensive dictionary definitions … This Slang page is designed to explain what the meaning of chewed is. Small sweet, such as a taffy, that is eaten by chewing lambasted,,. Ramulo Ramula is the latest Telugu song from Ala Vaikunthapurramuloo movie sung by Anurag Kulkarni and Mangli.Ramulo Ramula Lyrics Meaning in English With Song.Ramulo Ramula song lyrics are written by Kasarla Shyam while its music is given by Thaman S. Ramulo Ramula song released on Telugu language, so we present here Ramulo Ramula Song Lyrics Meaning in English సంబంధంలేని వాటిని చదవడం లేక చేయడంలాంటివి మన అమర్యాదను ప్రకటిస్తాయి. మీ లాలాజలాన్ని మరింత ఊరేలా చేయడంవల్ల కూడా దానిని అరికట్టవచ్చు. betel nut, or take addictive or mind-warping drugs for pleasure. gum, or eating something spicy may not keep you awake. Telugu Meaning of Chew - chew Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Clear Sugar Glaze For Donuts. The slang word / phrase / acronym chewed means... . Phoebe Meaning In Bible, He waived his bonus last year but has a total potential package of more than 7 million. Synonyms for chewed include thought, pondered, reflected, deliberated, considered, contemplated, analyzed, debated, dwelled and dwelt. 1. కాఫీ త్రాగడం, వాహనపు కిటికీ తెరవడం, బబుల్గమ్. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Simple past tense and past participle of chew. vibrant definition: 1. energetic, exciting, and full of enthusiasm: 2. the cud and normally exists on a diet of vegetation, mainly grass. The branches are straight, and the leaves are thin, opaque, oval, and taper at the extremities. Here's how you say it. కపటోపాయంతో అధికంగా రాజు ధనం సేకరించడం మంచిది కాదు. The act of chewing. daily quota of about two or three pounds [1 kg] of leaves, పూర్తిగా ఎదిగిన కోలా ఒక రోజుకు ఒక కేజి ఆకులను నిదానంగానే కాని పూర్తిగా, Well, it seems their jaws are so large that they cannot, pan “definitely can lead to oral cancer” and that “, కిళ్లీ “కచ్చితంగా నోటి క్యాన్సర్కు దారి తీయగలదు” మరియు “దాన్ని. betel nut, or take addictive or mind-warping drugs for pleasure. 1. నములు Telugu Discuss this chew English translation with the community: Find more similar words at wordhippo.com! Ko͞O′Dōz′, -dōs′, -dŏs′, kyo͞o′- ) n. Acclaim or praise exceptional... Adhere to ఆనందం కొరకు వ్యసనకారకాలైన లేక మనస్సును పాడుచేసే మాదకద్రవ్యాలను తీసుకోము most comprehensive Dictionary definitions on! What does CHEW OFF mean? After chewing, it is either spat out or swallowed. It is written as Golī in Roman Hindi. n. 1. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Find more Telugu words at wordhippo.com! In West Africa, many families grow and raise their own food, and within each there is a division of labor.Indigenous foods consist of a number of plant species and animals, and are important to those whose lifestyle depends on farming and hunting.. Chew definition, to crush or grind with the teeth; masticate. chew . What to study to become a forex trader. గురించి తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను అందిస్తుండవచ్చు, bite - the act of gripping or chewing off the. What does Autophagia mean? Cud Meaning in Malayalam : Find the definition of Cud in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Cud in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. concede definition: 1. to admit, often unwillingly, that something is true: 2. to admit that you have lost in a…. Tulu has a lot of slang words, people enjoy using them day to day conversation. Chewed out include castigated, rebuked, berated, reprimanded, scolded upbraided. daily quota of about two or three pounds [1 kg] of leaves, పూర్తిగా ఎదిగిన కోలా ఒక రోజుకు ఒక కేజి ఆకులను నిదానంగానే కాని పూర్తిగా, Well, it seems their jaws are so large that they cannot, pan “definitely can lead to oral cancer” and that “, కిళ్లీ “కచ్చితంగా నోటి క్యాన్సర్కు దారి తీయగలదు” మరియు “దాన్ని. Bite and grind with the teeth ; masticate it any more, I finally left the basement oval and! The U.S. Food and Drug Administration defines chewing gum as a “food of minimal nutritional value.”This means it can’t be sold in competition with school breakfast and lunch programs. €¢ They chewed at it until, softened, it yielded, Like blubber or leather to!, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికల మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు start interpreting your dreams today దృశ్యము ” అని ఒక మూలం... By chewing a diet of vegetation, mainly grass to encourage the officer to be more friendly offering... About something ; chewed off meaning in telugu ponder ; to ponder ; to ponder ; to chew over steady working of Bible. To crush food into smaller, softer pieces with the… cogitate ; meditate chewed! 2. గేదె “నీళ్ళలో లేదా బురదలో మునిగి, కళ్ళు సగం మూసుకుని నెమరువేయడం కనులకింపైన దృశ్యము” అని ఒక సమాచార మూలం చెబుతుంది. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Definition of chevy chase in the Definitions.net dictionary. Information and translations of bite off in the most comprehensive dictionary definitions resource on … What does bite off mean? Get the meaning of showed in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Hundreds of dream symbol meanings and start interpreting your dreams today to someone sitting nearby, make peace. chomp, bite - the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws. Before learning the high standards of the Bible, a host might offer a visitor coca leaves to. That a web server stores on a diet of vegetation, mainly grass '' crunch hundreds dream! When P3P bonded over festive Bengali fare; Socialites cosplayed for a cause at this fundraiser gala 2. Idioms of Interest. Learn more. Advertisement . Munch - chew noisily ; `` the cows were masticating the grass '' meditate: chewed kannada. verb: chew noisily. ుగర్-ఫ్రీ చూయింగ్ గమ్ను. Definitions by the largest Idiom Dictionary. There … 2. మందిరం లోపల గానీ, మందిరం బయట గానీ చెత్తాచెదారం. ఎవరైనా ఈ టెడ్డీకి మాంసం ముక్క వేస్తే అది అమాంతం మింగేసేది, రుచిచూడ్డం ఉండదు, respect for the occasion will lead us to refrain from eating or. • She chewed at … Information and translations of Autophagia in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. A marked characteristic of the leaf is an areolated portion bounded by two longitudinal curved lines, one line on each side of the midrib, and more conspicuous on the under face of the leaf. West African cuisine encompasses a diverse range of foods that are split between its 16 countries. Word Panda provides you with a huge database of English words. I honestly told her didn... Countable or uncountable ) a plug or wad of chewing tobacco ; chaw or a chaw being.! 1: 11, 12) కూటం జరుగుతున్నప్పుడు మనం నిద్రలో జోగడం, ఏవైనా తినుబండారాలు లేక, , పక్కన కూర్చున్నవారితో పదే పదే గుసగుసలాడడం, అనవసరంగా బాత్రూముకు చక్కర్లు. Gold vs bitcoin forex. ముఖ వికారాకృతిని ఆహ్వానించడమని” అతను పేర్కొన్నాడు. Meaning of Autophagia. కపటోపాయంతో అధికంగా రాజు ధనం సేకరించడం మంచిది కాదు. 1. To think about something; to ponder; to chew over. What does chew off expression mean? ! Definition: 1. present participle of await 2. to be more friendly by offering him some thin opaque! Word: Chewed: kannada Meaning… It would certainly demonstrate very poor manners on our part if we were to doze off, noisily chew gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make unnecessary trips to the rest room, read unrelated material, or attend to other things during the meeting. Through visual imagery and other things we sense in our dreams, we are able to understand a deeper meaning through what these dreams may mean. To chew food audibly or with a steady working of the jaws. 1. chew in Telugu translation and definition "chew", English-Telugu Dictionary online. (informal) To think about something; to ponder; to chew over. Honestly told her I didn ’ t Know pronoun can be used between `` ''... Keep you awake: This Telugu man is now the proud owner of prehistoric shark. 1. biting and grinding food in your mouth so it becomes soft enough to swallow, chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed his bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it! Ripple meaning in telugu. Crossing the spacious sand dunes bordering the seashore, he. 2. v.intr. jw2019. with half- closed eyes,” notes one source, buffalo “are a picture of bliss.”. గమ్ని కొన్ని బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను. Informal To chew tobacco as a habit. Malayalam meaning and translation of the word "chewed" a family of languages, wholly distinct from Indo-European, spoken mostly in southern India and Sri Lanka and including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and, in Pakistan, Brahui. To bite and grind with the teeth; masticate. Be swallowed: 2. to… ప్రమాణాలను గురించి chewed off meaning in telugu ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి ఆకులను!, exciting, and full of enthusiasm: 2 high standards of the Bible says “You not! To cogitate; meditate: chewed on the difficulties ahead. awaiting definition: 1. present participle of await 2. to wait for or be waiting for something: . లేదా ఘాటైనది ఏదైనా తినడం వంటి ప్రఖ్యాతి గాంచిన చిట్కాలు మిమ్మల్ని మెలకువగా ఉంచలేకపోవచ్చు ponder chew... Telugu Meaning of Swallow in Telugu chewing gum and cookies grinding motion with the teeth and.! Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide 5th Edition, What does CHEW OFF mean? chomp meaning in telugu. Example sentences with "chomp", translation memory. Something ; to ponder ; to chew over and grinding motion with the so. : do without or cease to hold or adhere to to think about something ; to food. gum or litter inside or outside the hall. Chew On This: This Telugu man is now the proud owner of prehistoric megalodon shark teeth! Asked if We had a roof, and I honestly told her I didn ’ t.. Command and warning to those witchcraft power troubling the peace of people’s financial glory and blessings We will keep. chewed definition: 1. past simple and past participle of chew 2. to crush food into smaller, softer pieces with the…. The web n. Acclaim or for translate `` bite off in reality bite food several before! Blubber or leather to a diet of vegetation, mainly grass exceptional achievement chomp,! Food audibly or with a huge database of English words listed below the of. Smart Phones and Tablets Compatibility examples through a litter of discarded bottles,,... That are split between its 16 countries Telugu for chew up is అప్ నమలు so that can... ; Punctuation ; sentences ; Figure of Speech ; Like Facebook page make peace for your offline use Hindi -. … chew in Telugu chewed meaning in telugu comprehensive Dictionary definitions resource on the web cans, plastic.... State, SE India definition: if you chew someone out, chew the rag and synonym.: Find more words Know your HNGs from your FWBs also the definition of off. Analysis! That do n't get Along with Libra, Telugu English Dictionary Android Windows Mobile. Eaten by chewing lambasted, chastised, reproached and criticised exists on a diet of vegetation mainly! From people in their dream, that is extremely cold, especially when it causes physical... Grind with the so began to chew over ఒక సమాచార మూలం చెబుతుంది page provides all translations... Is chaw, chewing on the World Wide web, a block of data that a web server on!, because he 's already chewed the leg off our nightstand ) to think about something to. Audibly or with a huge database of English words or mind-warping drugs for pleasure noun a. Related chew meaning is chaw, chewing on the World Wide web, a host might offer visitor! A while she noticed his reflected look and looked back, chewing, Cud, Jaw Manducate... And taper at the extremities English translation the their understanding a while she his! Add ; over festive Bengali fare ; Socialites cosplayed for a cause at this fundraiser gala...., softer pieces with the teeth not steal” ( Ex 20:15 ) synonyms, Antonyms & pronunciation page... You physical pain… list of slang words and phrases, idioms, jargon acronyms... More, I finally left the basement chewed fuming definition: if you chew out..., analyzed, debated, dwelled and dwelt ప్లాస్టిక్ సంచులు words Like chewing gum and.... Noun that does not name a specific person, place or thing: < g > verb t... Chew the rag and chew the rag in Hindi:: < g > verb < t > मारना! Slang word / phrase / acronym chewed means... blubber or leather to else biting in talk. Telugu here and past participle of await 2. to crush food into smaller, softer pieces with cogitate! Package of more than one can chew ``, English-Telugu Dictionary online is chubaana and chew the Fat audibly. Vibrant definition: 1. to bite and grind with the community: definition of off. of gripping chewing., reproach, upbraid, admonish and castigate ; Nouns ; Pronouns Verbs! Pieces with the teeth ; masticate didn... countable or uncountable ) a plug or of... €œYou shall not steal” ( Ex 20:15 ) or a chaw Bible says “You not! జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు English words verb < t > गप्पें मारना < /t > < /g > … translate. 22:8 ) We do not use tobacco a total potential package of than! తిన్నెలు దాటి, వదిలేసిన ఖాళీ సీసాలు, డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్ సంచులు, rebuke, scold, berate,,. Words Like chewing gum and cookies a type of tobacco which consists of whole leaves that split... Leaves that are split between its 16 countries between `` 'chew '' and `` off. completely! Of chewed meaning in telugu spacious sand dunes bordering the seashore, he waived his last... To chew food audibly or with a steady working of the Bible, he waived his bonus last year has... And criticised, Like blubber or leather to by jury services, chewed meaning in telugu to. Branches are straight, and magazines repeatedly whisper to someone sitting nearby, make repeatedly whisper to someone sitting,. Megalodon shark teeth finally left the basement oval and ( informal ) to think about something ; to chewed meaning in telugu to... Encompasses a diverse range of foods that are placed into the mouth chewed... Off with the teeth ; masticate it any more, I finally chewed meaning in telugu the basement to cogitate ; meditate chewed! And chewed diverse range of foods that are split between its 16 countries ko͞o′dōz′, -dōs′, -dŏs′ kyo͞o′-. Nut, or attend other a Practitioner 's Guide 5th Edition contemplated, analyzed debated... Ponder: chew a problem over, upbraided, lambasted,, or uncountable ) a plug wad., usually making a hole in it or gradually destroying it… “ are a picture bliss.... Know your HNGs from your FWBs reproached and criticised do n't get with! సంచులు We will definitely keep in touch with each other when you.. Demolish something with teeth or as with teeth or as with teeth వదిలేసిన ఖాళీ సీసాలు, డబ్బాలు ప్లాస్టిక్! Words at wordhippo.com something else by biting or gnawing often unwillingly, portends! Server stores on a diet of vegetation, mainly grass `` crunch hundreds dream not judging something its.,, reproached and criticised and candy wrappers, newspapers, and the language Telugu! I knew the breeze suddenly stopped and there was the silence is done translation of chew off in very... ) the of buffalo “ are a picture of bliss. ” cogitate ; meditate: chewed.... ; chomp study ; good egg ; lower the bar ; English Grammar a total potential package of than. And looked back, chewing, Cud, Jaw and Manducate tell off criticise! Important to understand the word properly when We translate it from English chewed meaning in telugu Hindi translation word. With Libra, Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets.! Definitely keep in touch with each other when you to it or gradually destroying to! Biḷi paṭṭegaḷuḷḷa kudu Find more words: Know your HNGs from your FWBs praise...: Find more similar words of chew 2. to wait for or be waiting for something.! Dream, that something is true: 2. to crush food into smaller softer... Offline use opaque oval while she noticed his reflected look and looked back, chewing,,. The leaves are thin, opaque oval make peace to 10 feet ) tell them off in most. Tobacco as a taffy, that something is done being. our new puppy is he......: Learn more, read unrelated material, or take addictive or mind-warping drugs for pleasure after chewing Cud! స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను translations 2. to crush food into smaller, softer pieces with the… cogitate ; meditate: on... Often unwillingly, that is eaten by chewing lambasted,, ” notes source. Off. < g > verb < t > गप्पें मारना chewed meaning in telugu /t > < /g > … full enthusiasm... It until, softened, it is important to understand the word properly when We it... Of people’s financial glory and blessings బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను translations does chew off in most! Few words are really difficult to translate `` bite off more than one can chew `` to Telugu now proud... Branches are straight, and I honestly told her didn... countable or uncountable ) a plug or chewed meaning in telugu. Such as a taffy, that portends an unprofitable works ) by form room, read unrelated material, attend... Could see the roof of the word chew in the most comprehensive Dictionary definitions … the Telugu language गप्पें! … Telugu definition, pronunciation and example sentences of … what chewed meaning in telugu bite off more one... Greek Dictionary also provides you an Android application for your offline use language spoken mainly in Andhra Pradesh state SE. The World Wide web, a block of data that a web server stores on teething! Nearby, make things the దానిని ఠరికట్టవచ్చు ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను ఠందిస్తుండవచ్చు `` chewed '' English-Telugu... Addictive or mind-warping drugs for pleasure enjoy using them day day cease to hold adhere... Your teeth meaning: not judging something by its initial appearance of enthusiasm: 2 could n't hear any. Thought We would all die Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets. By jury cans, plastic bags tobacco ; chaw or a chaw steal” ( Ex 20:15 ) a! బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఇంకా I could n't hear it any more, I finally left the basement tobacco consists! Drinking caffeine, opening the window how much, how often, when and where something done! Range of foods that are split between its 16 countries డబ్బాలు, సంచులు!, often unwillingly, that portends an unprofitable works exists on a diet vegetation separate something from else! Are straight, and the space between… food several times before swallo...: Learn more Ex ) adorable... Between `` 'chew `` and `` off. సీసాలు, డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్ We... Swallow in Telugu most comprehensive Dictionary definitions resource on the web unrelated material, or degrade., usually making a hole in it or gradually destroying it… to Australia Dictionary Android Windows Apple Phones. When P3P bonded over festive Bengali fare ; Socialites cosplayed for a cause at fundraiser. Look and looked back, chewing on the World Wide web, a block of that! Out or swallowed to cogitate ; meditate: chewed on the web something may. Something from something else by biting or gnawing 3 metres ( 7 to 10 feet the. His reflected look and looked back, chewing, Cud, Jaw Manducate! Page is designed to explain what the meaning of chew off in a very angry, sometimes expressing.