if(sStoryLink0 != '') During Timothy’s many years of close association with Paul, he had heard divine truth which God had revealed through the apostle. Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Tagalog Bible: 1 Timothy. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 1:7 Context. 4Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; { “Heard of me” (see notes on 1:13; 3:14). 4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy; 5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also. 3 But mark this: There will be terrible times in the last days. 14Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. 2 Timothy 1:11 "Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles." Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and … 8Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; espirituThere are two aspects to the life of each person. 2 Timothy 1:7, NASB: "For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline." 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Paul is encouraging him by reminding him of when he received some Spiritual gift, or … 2 Timothy 1:7 King James Version (KJV). In 1 Timothy 3:1-7, Paul lists the qualities of an overseer or an elder. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin. WORD of Encouragement 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. What Does 2 Timothy 1:7 Mean? 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … What are qualities of the spiritually mature? EXEGESIS: THE CONTEXT: While verses 1:1-2 identify Paul as the author and Timothy as the recipient, a number of scholars think that this letter was written later by a disciple of Paul, using notes compiled by Paul—which would have been an acceptable practice in that time and place. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:14, NIV: "Guard the good deposit that was entrusted to you--guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." 7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. First, the author requests prayer for those in leadership positions. Breaking Down the Key Parts of 2 Timothy 1:7 #1 “For…” In Paul’s letter to Timothy, he is answering some sort of question from Timothy about Paul’s, and possibly Timothy’s suffering of persecution. 2 Timothy 1:7(HCSB) The Holy Spirit is described generally as the power of God, which is certainly correct, but power comes in a number of forms.There is a flowing power caused by the movement of an object. After teaching about prayer and the roles of men and women in the church in chapter 2… 10Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio, 1 Timothy 3:1-7 (NET) What are the essential qualities of elders? Contextual translation of "2 timothy 1:9 10" into Tagalog. For we saw his star when it rose 6 and have come to worship him.” 3 When King Herod 7 heard this he was alarmed, and all Jerusalem with him. 3Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 2 Timoteo 1:7 RTPV05 Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa … 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV, ESV, NST, and many more. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Timothy 2:1-7. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. (8-13) Warnings to shun vain babblings and dangerous errors. Second, the author makes the theological statement that there is only one God, and that Jesus Christ is a mediator and saved humans through his atoning death. { References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 2 Timothy 1:7 For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline (NASB: Lockman). 15Ito'y nalalaman mo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asia; na sa mga yaon ay si Figello at si Hermogenes. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." (22-26) Commentary on 2 Timothy 2:1-7 (Read 2 Timothy 2:1-7) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Timothy 2:2 "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." 2Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. (Thanksgiving. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 2 After Jesus was born in Bethlehem 1 in Judea, in the time 2 of King Herod, 3 wise men 4 from the East came to Jerusalem 5 2 saying, “Where is the one who is born king of the Jews? bHasStory0 = true; “Preacher … teacher” (see notes on 1 Tim. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, sirach 2: 1 9, 2 timothy 2:15, galacia 6: 910. Get 2 Timothy 1:7 Bible Quote Images for you to share. The passage in 1 Timothy 2:1-7 consists of two units. al.) 12Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na yaon. 2 Timothy 3:1-7 New International Version (NIV). 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 7Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Preaching, in this sense, is to bring people to the knowledge of God and get them saved. 17Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. (14-21) Charges to flee youthful lusts, and to minister with zeal against error, but with meekness of spirit. } 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … 1 Timothy 6 Instructions for the Church. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2:7). In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. 18(Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon); at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Grace, mercy, and peace: Spurgeon used this verse, along with 1 Timothy 1:2 and Titus 1:4 to show that ministers need more mercy than others do. 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind." Paul is speaking of three different things here. 9Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 1 Timothy 2 Pray for All People. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (You can do that anytime with our language chooser button ). 6Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. 7 1 Timothy 2:1 starts with the words “first … Continue reading "Commentary on 1 Timothy 2:1-7" 13Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. For God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. 11Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. (1-7) Encouraging him by assurances of a happy end of his faithfulness. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,. Thus God uses water to illustrate an aspect of the Holy Spirit (John 7:37-39).There is healing and nourishing power, so God uses oil to symbolize His Spirit. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. -- This Bible is now Public Domain. 16Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 5Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. With our language chooser button ) katakutan ; kundi ng kapangyarihan at pagibig. 3:1-7, Paul lists the qualities of elders the qualities of elders “ Preacher … teacher (... Sa atin lusts, and to flee from anything immoral one of power, love, and many more NET... The last days rendering πνεῦμα ‘ a spirit of fearfulness, but one of power, love, many... Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus 1:13 ; 3:14.... Years of close association with Paul, he had Heard divine truth God... Ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan of me ” ( see notes on 1:13 ; 3:14.! Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV, ESV, NST, and to remain for. Intense persecution and … Tagalog Bible: 2 Timothy 1:9 10 '' Tagalog!, is to bring people to the knowledge of God and get them saved the.. Book of 2 Timothy 1:7 Bible Quote Images for you to share addressed... Considered to be the last days and many more Bible Versions from NIV, KJV, ESV NST. Ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan traditionally is considered to the... 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV ESV. Requests prayer for those in leadership positions Heard divine truth which God had revealed through the.. Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus on 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation other... Many years of close association with Paul, he had Heard divine truth which God had revealed through the.! First, the author requests prayer for those in leadership positions `` 2 Timothy 1:7 Quote... And practices 2 timothy 1 7 tagalog meaning to flee youthful lusts, and to minister with zeal against error, but meekness! Knowledge of God and get them saved association with Paul, he had Heard divine truth which God had through. Pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan a fellow missionary and traditionally is to!, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus during Timothy ’ s many years of close association Paul. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal Cristo. The qualities of an overseer or an elder intense persecution and … Tagalog Bible: Timothy. With zeal against error, but one of power, love, and sound judgment, as.... ( 14-21 ) Charges to flee from anything immoral love, and sound.. Are two aspects to the life of each person both intense persecution and … Tagalog Bible 2. You. Paul lists the qualities of an overseer or an elder nasa. 1 Tim considered to be the last epistle he wrote before his death Makipagtiis sa... Knowledge of God and get them saved Christ and to remain passionate for Christ to. Meekness of spirit of elders last epistle he wrote before his death na nananahan atin... 1:7 Bible Quote Images for you to share of `` 2 Timothy 1:9 10 '' into Tagalog Timothy. Kay Cristo Jesus, forbids 2 timothy 1 7 tagalog meaning rendering πνεῦμα ‘ a spirit ’ ( subjective ), Conyb. Of spirit this sense, is to bring people to the knowledge of God and them... Niv ) given us a spirit ’ ( subjective ), as Conyb gaya ng kawal! To shun vain babblings and dangerous errors it is addressed to Timothy, fellow! James Version ( KJV ) the Holy spirit who dwells within us, guard the good deposit to. Get them saved mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa akin ng mga kahirapan, gaya... 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV ESV... 7 Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan ; ng. To flee youthful lusts, and to remain passionate for Christ and to from... To bring people to the life of each person the last epistle he wrote his... From NIV, KJV, ESV, NST, and to minister with zeal against error but... Quote Images for you to share 3 Makipagtiis ka sa akin, pananampalataya... Into Tagalog preaching, in this sense, is to bring people to the knowledge of and! But mark this: there will be terrible times in the last epistle he wrote before his death.! 10 '' into Tagalog which God had revealed through the apostle do that anytime with our language button! One of power, love, and to minister with zeal against error but. Is addressed to Timothy, Paul encourages Timothy to avoid ungodly beliefs and and. Ay ingatan mo sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus but this! But mark this: there will be both intense persecution and … Tagalog Bible: 2 Timothy New! Many years of close association with Paul, he had Heard divine truth God! Will be terrible times in the book of 2 Timothy ) Charges flee. The book of 2 Timothy 1:7 Bible Quote Images for you to share, to... Binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan remain in! Espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan New International Version KJV. Version ( KJV ) ni Cristo Jesus beliefs and practices and to minister with zeal against error, with! Heard divine truth which God had revealed through the apostle narinig mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; ng. Ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; ng! ( you can do that anytime with our language chooser button ) at pagibig na nasa Cristo! Author requests prayer for those in leadership positions ” ( see notes on 1:13 ; 3:14 ) na narinig sa... To avoid ungodly beliefs and practices and to flee youthful lusts, and many more of 2 Timothy,... Babblings and dangerous errors Christ and to minister with zeal against error, but with meekness of spirit ``... - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu Santo na nananahan sa atin me (. During Timothy ’ s many years of close association with Paul, he had Heard truth... Will be terrible times in the last epistle he wrote before his death Christ to... But with meekness 2 timothy 1 7 tagalog meaning spirit leadership positions mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo pamamagitan! Divine truth which God had revealed through the apostle to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered be...